Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
59 postów 1427 komentarzy

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Janusz Kamiński - Rozważania o kondycji człowieka w kwantowym świecie plus gwałtowne reakcje na głupotę. Lecz postaram się być delikatny dla wszystkich.

Podaj dalej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ludzka wyobraźnia, w tym temacie skutecznie niszczona przez 70 lat, nie jest w stanie pojąć ogromu zbrodni dokonanej na Polsce i narodzie. Dzisiaj historię piszą zbrodniarze. Więc wołajmy na cały świat.


 Kto tylko może powinien poniższe wyliczenia rozpowszechniać. To są same czyste fakty. Agentura wpływu ulokowana w naszym kraju bardzo dba, by Polacy nie zaczęli gremialnie o tym mówić, ba... nawet myśleć.

A gdy tylko pokazuje sie publicznie informacja o domaganiu się odszkodowań, to kręcą, relatywizują i manipulują opinią publiczną. Byleby tylko nie odpowiadać za zbrodnie.

 

...................

 Autor:  cccp.ue

 


O niemieckich i rosyjskich odszkodowaniach dla Polski - 
za II wojnę światową


 
 
Dnia 23 VII 1939 r. III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt przesądzający o napaści na Polskę i o jej likwidacji. W dniu 1 IX Niemcy dokonały zbrojnej inwazji, a 17 IX inwazji dokonał CCCP. W ciągu 5 i pół roku wojny oba kraje  dopuściły się gigantycznych zbrodni ludobójstwa i dokonały ogromnych zniszczeń materialnych.
Aby wiedzieć, co spotkało Polskę i Polaków podczas II WS, należy wyobrazić sobie, że każdego dnia – spośród ponad 2000 dni, kiedy Polska była okupowana – zabijano  3000 ludzi, głównie Polaków i Żydów. Codziennie   wysadzano w powietrze World Trade Center i życie traciło ca 3000 ludzi, I tak przez 5 i pół roku. Codziennie World Trade Center. Do tego Polacy byli mordowani na bezkresnych, nieludzkich obszarach  Związku Sowieckiego.
Wystawić rachunek
Należy wystawić Niemcom i państwu niemieckiemu (i państwu rosyjskiemu) rachunek za II wojnę światową, za zbombardowane polskie miasta i wsie, za zniszczone fabryki, ograbione muzea i banki, za narzucony nam komunizm, za utracone 60 lat i przepadłe szanse rozwoju (w makroekonomii
nosi to nazwę kosztu alternatywnego).  Skoncentrujmy się nie na zniszczeniach materialnych (wg cen dzisiejszych ca 750-1000 miliardów / bilionów USD), a na odpowiedzialności za ludobójstwo. Otóż Niemcy wymordowali (w  bombardowaniach miast, publicznych i tajnych egzekucjach, w komorach obozów koncentracyjnych ponad 3 miliony etnicznych Polaków i prawie 3 miliony polskich Żydów). W tym tekście pominiemy straty materialne i moralne ludności wysiedlanej przez Niemców z Wielkopolski, Sląska i Pomorza oraz ludności polskiej wysiedlanej na Syberię, przez Sowietów, ze Wschodniej Polski. Wysiedlanej, by tam za pomocą głodu i mrozu, dokonać jej eksterminacji. Pamiętajmy, że w okresie 1917 – 1956, w tym w latach 1939-1945, Związek Sowiecki wymordował ca 2 miliony Polaków.
Oszacować należne odszkodowania
Pojawia się trudność, jak wycenić życie ludzkie? Czy życie Polaka warte jest tyle samo, mniej czy więcej, od życia Niemca, Francuza, Anglika lub Amerykanina? Przyjmując, że życie Polaka warte jest tyle samo, ile warte jest życie przedstawiciela jednego z wymienionych narodów, można tę wartość określić np. przy pomocy precedensów.
Libia zgodziła się wypłacić 33.000.000 USD rodzinom 170 ofiar, które zginęły w samolocie linii UTA nad Nigrem, w zamachu zorganizowanym przez agentów libijskich w 1989 r. Daje to kwotę 194.000 dolarów odszkodowania za 1 życie ludzkie. Za zamach na berlińską dyskotekę La Belle – 1986 r., ten sam rząd zapłacił 35.000.000 USD. Trzeba jednak pamiętać, że rannych w nim zostało 229 osób,
a zginęły zaledwie 3 osoby. 
Rekordowe zobowiązanie rządu Kadafiego dotyczyło zamachu w 1988 r. na samolot PanAm, w którym   zginęło 270 pasażerów samolotu  i mieszkańców                  szkockiego miasteczka Lockerbie. Wyniosło ono ni mniej,  ni więcej tylko 2,7 miliarda (biliona) USD,  to jest  10 mln dolarów za jedno odebrane ludzkie życie.
Ile się należy?
Gdyby posłużyć się precedensowymi odszkodowaniami za zabójstwo pasażerów samolotów, trzeba by stwierdzić, że Polsce i rodzinom ofiar przysługiwałyby odpowiednio kwoty:
od Niemiec:
 1. 6 mln zamordowanych x 194.000 USD = 1164 miliardy (biliony) USD,
 2. 6 mln zamordowanych x 10.000.000 USD = 60 000 miliardów (bilionów) USD
Od Rosji (prawnej spadkobierczyni CCCP):
 1. 2  mln zamordowanych x 10.000.000 USD= 20 000 miliardów (bilionów) USD
Pamiętajmy, że  podczas  WW II  ginęli nie tylko Polacy i Żydzi ale także obywatele polscy pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego itd. Pamiętajmy, że co 22 sekundy mordowano obywatela  państwa polskiego ( dokładnie: co 30 kilka sek. zabijano etnicznego Polaka, a co 50 kilka sek. obywatela polskiego innej narodowości, co daje średnią 1 obywatel co 22 sek.).Na dodatek Polska straciła na wschodzie  ca 180 000 km2 swojego terytorium,
tylko częściowo zrekompensowano nam to tzw. Ziemiami Odzyskanymi. .
Pamiętajmy, że przez ca 2040 dni okupacji niemieckiej i sowieckiej,   codziennie dokonywano u nas gigantycznych strat materialnych i codziennie  straty ludzkie  nieco przerastające straty w zamachu na World Trade Center w NY. Codziennie.
Rozwiązanie  kwestii odszkodowań
Niewątpliwie Niemcy powinny – i stać je na to – winny  wypłacić nam odszkodowania za zniszczenia materialne, w kwocie ca 1.000 miliardów (bilionów) USD, oczywiście rozłożone na raty.
Co innego z odszkodowaniami za wymordowanie ponad        6 milionów obywateli polskich.    Kwota 60 000 miliardów (bilionów) USD, rozłożona np. na coroczne raty po 60 miliardów (bilionów) USD, powoduje, że Niemcy musieliby spłacać zobowiązania przez 1000 lat, a więc  tyle, ile lat miała trwać III Rzesza Adolfa Hitlera. To niemożliwe.
Co w zamian? Możliwy jest traktat pokojowy – najlepiej pod przewodnictwem USA (PREZYDENT DONALD TRUMP ? ? ?) lub ONZ, w którym państwo i naród niemiecki, zobowiążą się do bezterminowej rezygnacji z jakiejkolwiek agresji: militarnej, handlowej, propagandowej przeciw Polsce i polskiemu narodowi. Traktat po wsze czasy uznający polską granicę zachodnią.
Pod powyższymi warunkami Polska mogłaby zrezygnować z odszkodowań za  zamordowanie 6 milionów obywateli polskich ale nie z reparacji za zniszczone polskie mienie – ca 1 000 miliardów (bilionów) USD.


 
 
German and Russian reparations for Poland
for World War II

 
 
On July 23, 1939, the Third Reich and the Soviet Union signed the Molotov-Ribbentrop Pact, which played a major role in the invasion of Poland and incorporation of its territory. On September 1, Germany launched a military invasion, and on September 17, the Soviet Union followed suit. During the five and a half years of war, both countries committed atrocities of genocide, destruction and material losses.
In order to comprehend the scale of horror inflicted on Poland and the Polish nation during World War II, one should imagine that every single day out of the more than 2 000 days when Poland was occupied, 3 000 people were killed, mostly Poles and Jews. Every single day, a World Trade Center was blown up and around 3 000 people lost their lives. Every single day over five and a half years. A World Trade Center a day. In addition, Poles were also murdered in godforsaken, remote places in the Soviet Union.

 
Settling the account

 
Germans and the German state (as well as Russia) should be held accountable and pay reparations for World War II: for bombed Polish cities and villages, for destroyed factories, looted museums and banks, for the communist regime imposed on us, for wasted 60 years and lost opportunities of development ("opportunity costs" as defined in macroeconomics). But let us put aside the material damage (equal to around 750-1000 billion USD at present), and focus instead on the German responsibility for genocide. The number of people murdered by the Germans in city bombings, public and secret executions and concentration camp gas chambers amounts to over 3 million ethnic Poles and almost 3 million Polish Jews. For the purposes of this estimation, we will not take into account the material and moral losses of the people displaced by the Germans from the regions of Greater Poland, Silesia and Pomerania, as well as the Poles from Eastern Poland exiled by the Soviets to Siberia to their death from hunger and cold. It ought to be remembered that in the period from 1917 to 1956, including the times of war between 1939 and 1945, the Soviet Union murdered around 2 million Poles.

 
Estimating the value of reparations

 
Estimating the value of human life is no easy task. Is the life of a Pole equal to, more or less valuable than the life of a German, Frenchman, Englishman or American? Assuming that the life of a Pole is worth the same as the life of a representative of one of these nations, this value can be determined, for example, using precedents.
The State of Libya agreed to pay 33 000 000 USD to the families of 170 victims who died on a UTA plane over Niger in an attack organized by Libyan agents in 1989. That gives a total of 194 000 USD as compensation for one human life. In turn, for the terrorist attack on Berlin discotheque La Belle in 1986, the Libyan government paid out 35 000 000 USD. However, it has to be taken into account that 229 people were injured and only 3 were actually killed. 
Record compensation was paid by the Gaddafi government for the 1988 attack on the PanAm plane, which killed 270 passengers on the plane as well as residents of the Scottish town of Lockerbie. The compensation amounted to as much as 2.7 billion USD, which makes 10 million USD for one human life.
How much is due?

If one were to base the calculations on the above-mentioned precedents, Poland and the families of the victims would be entitled to claim:
From Germany:
 1. 6 million murdered x 194 000 USD = 1 164 billion USD,
 2. 6 million murdered x 10 000 000 USD = 60 000 billion USD.
 
From Russia (the legal successor of the USSR):
 1. 2 million murdered x 194 000 USD = 384 billion USD,
 2. 2 million murdered x 10 000 000 USD= 20 000 billion USD
We should also remember that during World War II not only Poles and Jews were killed, but also Polish citizens of other ethnic origins: Belarusians, Ukrainians, etc. We should remember that every 22 seconds a citizen of Poland was murdered (to be precise: every 30 seconds, an ethnic Pole was killed, and every 50 seconds – a Polish citizen of other ethnic group, which gives an average of 1 citizen every 22 seconds). On top of that, Poland lost approximately 180 000 km2 of its territory in the east, which was only partially compensated for by the so-called Recovered Territories.
We should remember that throughout the 2,040 days of German and Soviet occupation, every day we suffered tremendous material and human losses exceeding those during the attack on the World Trade Center in NY. Every day.

 
Solution to the issue of war reparations

 
It is beyond doubt that Germany should pay us war reparations for material damage in the amount of around 1 000 billion USD, naturally split into installments. It can easily afford it.
A different issue is compensation for the murder of over 6 million Polish citizens. The amount of 60 000 billion USD, split into annual installments of 60 billion USD, means that Germany would have to pay this for 1000 years, which is as long as the Third Reich of Adolf Hitler was supposed to last. It is impossible.
How about something else in exchange? Perhaps a peace treaty, preferably drawn and signed under the supervision of the US (
PRESIDENT DONALD TRUMP ? ? ?) or UN, in which the German state and German people will commit to perpetual non-aggression, be it military, commercial or hostile propaganda against Poland and the Polish nation. The treaty should also recognize the western border of Poland once and for all.
Under the above mentioned conditions, Poland could waive its right to compensation for the murder of 6 million Polish citizens, but not to war reparations for damaged Polish property amounting to around 1 000 billion USD.
Hiroshima, Nagasaki? Not, this is Warsaw 1945 https://www.youtube.com/watch?v=Vx3aGiurRbQ

 

 

 

 

 
 

KOMENTARZE

 • Autor
  Prezydent Andrzej Duda ocenił w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild", że Polska i Niemcy są "wzorem pojednania". Jednocześnie zaznaczył, że reparacje za zniszczenia, dokonane przez Niemcy podczas II wojny światowej, to "kwestia odpowiedzialności i moralności".

  https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/ImKk9kpTURBXy9iODRjYjQ2ZTI5MDBjZjE4YTU0MTBjZDAwYmZjNzQ3OC5qcGeTlQMAzI3NEZfNCeSTBc0DFM0BvJMJpjU4ZGI5OQaBoTAF/andrzej-duda.webp

  Prezydent oświadczył, że polskie straty z czasów wojny "nie zostały nigdy wyrównane"
  Duda opowiadał w wywiadzie dla niemieckiego dziennika o II wojnie światowej, podkreślając, że polski rząd i elity "nie kolaborowały ani z Hitlerem, ani ze Stalinem"

  - Reparacje to kwestia odpowiedzialności i moralności. Wojna, o której dziś mówimy, spowodowała w Polsce ogromne straty - przypomniał prezydent RP w rozmowie, która ukazała się w dzisiejszym wydaniu najpoczytniejszego niemieckiego dziennika oraz na jego stronie internetowej. Dodał, że już prezydent Lech Kaczyński zlecił "opracowanie raportu, z którego jasno wynika, że straty te nie zostały nigdy wyrównane".

  Andrzej Duda wyraził przekonanie, że zostanie znalezione rozwiązanie tego problemu. Podkreślił, że II wojna światowa i jej skutki skończyły się dla Polski tak naprawdę dopiero w 1989 roku. - Dziś mogę całym sercem powiedzieć: Polska jest wolna. Nigdy nie zapomnieliśmy historii. Ale Polska i Niemcy całkowicie się pojednały. Jesteśmy przykładem dla innych narodów. Powstało partnerstwo i przyjaźń, która nie ma sobie równych - oznajmił prezydent.
 • @Husky 07:58:24
  Nasz polski głos wobec potęgi Niemiec i Rosji, w tym niemieckiej potęgi medialnej, która nawet w Polsce posiada ponad 80% dzienników, może być za słaby.
  Potrzebujemy wsparcia również za granicą. Żeby je uzyskać, trzeba uświadamiać. I to wszędzie i za każdą cenę. Od szkół, uniwersytetów, autorytety, anty-lewackie media aż do władz państwowych, tych nie krypto-komunistycznych.

  Trzeba zbudować front odpowiedzialności. Każdy przestępca, w tym wypadku państwa przestępcze, musi zapłacić za wyrządzoną krzywdę. Nie ma usprawiedliwienia, wyjątków, czy infantylnego, jak Niemcy - nie bo nie.

  W efekcie końcowym państwo takie musi się liczyć z międzynarodowymi sankcjami.

  My też mamy straszak. Zamrożenie wymiany handlowej z Niemcami (a mamy większą niż Niemcy - Rosja) dałoby się im solidnie we znaki, szczególnie teraz, gdy mają stagnację gospodarczą.
  Przypomnę jeszcze, że George Soros już 10 lat temu przewidywał, że około 2020 rozpocznie się upadek Niemiec i Rosji.
  Fakt, że Niemcy mają z czego spadać. Rosja nie. A to jest bardzo niebezpieczne dla całego świata.
 • Administracja
  Ponieważ ten grzeczny, odkrywający rzeczy oczywiste człowiek, najprawdopodobniej usunie komentarz do tego:

  https://gps65.neon24.pl/post/150464,traktat-o-pilnowaniu


  więc go tutaj też umieszczam:

  Jak długo jeszcze takie uczniowskie debilizmy będą premiowane na tym portalu?

  Czy to ma oznaczać, że również administracja jest na szkolnym poziomie intelektualnym?

  Przecież w dużym stopniu odwiedzają NEon24 ludzie niegłupi i po takim cover story pukną się w czoło i nie dość, że nie powrócą, to będą mówić, że to portal dla idiotów.
 • @Janusz Kamiński 09:57:18
  "My też mamy straszak. Zamrożenie wymiany handlowej z Niemcami (a mamy większą niż Niemcy - Rosja) dałoby się im solidnie we znaki, szczególnie teraz, gdy mają stagnację gospodarczą."

  Coś jak wojna celna z Niemcami 1925-1934? Leczcie się na nogi, bo na głowę jest za późno.
 • @Pedant 10:12:10
  Coś jak wojna celna to pański domysł. Świadczy tylko o pańskim ubóstwie ekonomicznych działań międzynarodowych. A jest ich sporo.
  Na wojnę celną, jak USA - Chiny nas nie stać, bo ciągle jesteśmy za słabi.

  Ale to co już dzisiaj widać, to oderwanie się polskiej gospodarki od Niemiec (wreszcie!), która przez lata podążała na dosyć krótkiej smyczy za niemiecką, o czym świadczy np. wzrost PKB Polski w 2018 - 5,1%, gdy Niemiec - 1,5% (a w 2017 było 2.5%).
  To pozwala na bardziej istotne manewry. Pewne już zaprezentowano:
  - niezgoda na dostarczanie na rynek polski towarów gorszej jakości, pod tą samą marką co w Niemczech;
  - plany i realizacja odzyskania żeglowności Odry, co poprzednia ekipa podarowała Niemcom;
  - zablokowanie wykupu polskiej gospodarki przez niemieckie koncerny;
  - rozpoczęcie walki o uczciwe dla Polski opodatkowanie niemieckich podmiotów gospodarczych (np. banki, sieci sklepowe, itp.)

  Żeby być uczciwym, Niemcy też mają silny arsenał nacisku gospodarczego. Ale już sam fakt, że przerwaliśmy mieć nadrzędną stolicę w Berlinie (jak deklarował Sikorski) już świadczy o wzroście niezawisłości.
 • @Janusz Kamiński 11:15:32
  [plany i realizacja odzyskania żeglowności Odry, co poprzednia ekipa podarowała Niemcom] Z realizacją będą kłopoty kolego, bo nie ma kim i czym. Pisze to ktoś kto zna realia.
 • @Janusz Kamiński 11:15:32
  Kolego nie podpieraj się kłamstwami o 3 mln żydów i komorach gazowych, bo to bzdura. Było za moich szkolnych czasów mówienie o 6 mln żydów, obecnie zjechano do ok 700 tys.
 • Historię pisali zwycięzcy pod siebie.
  Czas napisania jej od nowa, korzystając z dostępnych, otwartych archiwów, tak Bundesarchive, CIA, Dept. Stanu/Biblioteka i tych na Łubiance w Moskwie. Polską historię trzeba pisać od nowa co najmniej od powstań 1830, 1863 do 1990 roku.
 • @kula Lis 68 14:40:05
  Wiem, wiem.

  Koleguję się z jednym kapitanem, właścicielem barek, który stara się lobbować za wodnymi drogami.

  Co za szambo i dyletanctwo.
 • @kula Lis 68 14:42:52
  Tak, 3 mln to nie jest prawda historyczna, tylko prawda medialna.
 • @Janusz Kamiński 09:57:18
  Koniec Putina w ustach Sorosa?Ile to już razy?
 • @fretka 17:40:48
  Niby G. Friedman to człowiek Sorosa?
  Ciekawe...

  Kto to wymyślił?
 • @Janusz Kamiński 15:17:02
  Tak samo komory gazowe, zdementowali ich istnienie Amerykanie, gen. Patton/Dachau. A te w Polsce/Auschwitz dyrektor Piper. Skrupulatny Amerykanin obliczył, że gdyby Niemcy mieli spalić 6, 3 mln to by w Polsce lasów zabrakło. Węgla także, jego zwałów w Auschwitz nikt nie widział.
 • @Janusz Kamiński 15:17:02
  Nawet na bieżące utrzymanie szlaku nie ma firm takich jak kiedyś PBH, etc, sprzętu, pogłębiarek a przede wszystkim ludzi znających się na robocie. Nie mówiąc już o budowie nowych budowli hydrotechnicznych, brak zaplecza, kadry technicznej/projektantów, wykonawców. Starzy wymierają młodych brak. Sprzęt można kupić, wypożyczyć, ludzi już raczej nie. W Niemczech, Holandii, Belgii powoli to samo, sami starzy pływają, pracują przy utrzymaniu szlaków. Młodzi to rzadkość, chyba że Rosjanie, Ukraińcy no i część nas Polaków, jeszcze zipiących.
 • @kula Lis 68 19:22:31
  Myślę, że to nie jest problem techniczny. W samej Holandii, czy Belgii jest tyle świetnych firm hydrotechnicznych, że uporali by się z problemem przez rok.
  Proszę nie zapominać, co niedawno zrobiono z Kanałami - Sueskim i Panamskim. A tam to były wyzwania.

  Szkolą się młodzi szyprowie. Jan, ten mój znajomy, wyszkolił dwóch swoich synów. Tylko, że pływają po Renie, czy Sekwanie.
 • @Janusz Kamiński 19:37:36
  Ja wyszkoliłem 15 kapitanów, 10 sterników, bosmanów, marynarzy, część nie żyje, część na rentach, emeryturze, a pracuje tylko kilku u kolegów armatorów. A dlaczego mają zarabiać obce firmy a nie nasze? jak kiedyś.
 • @Janusz Kamiński polecam
  CZY JESTEŚ BIEDNY JAK AMERYKANIN? KOSZTY ŻYCIA W USA. Zróbmy mały eksperyment. Wyobraź sobie, że kładziesz się dzisiaj spać, a jutro budzisz się w amerykańskim łóżku. Po wyjściu z niego czekają na Ciebie amerykańskie wyzwania dnia codziennego. Koszty życia w USA nie są tak piękne jak Amerykański Sen. Czy wiesz, z czym będziesz musiał się zmierzyć? Dzisiaj bez dłuższych wstępów. Na pewno jesteś ciekaw odpowiedzi, dlatego od razu zapraszam Cię do przeczytania drugiej części artykułu o tym, jak się żyje w USA. W pierwszej części artykułu przedstawiłem Wam modelową rodzinę Jonesów, która mogłaby mieszkać gdzieś w Stanach. Zarabiają $100,000 rocznie, mieszkają w przeciętnym domu, mają dwa auta, odkładają na emeryturę aż $21,000, mają polisę zdrowotną i zamierzają zapłacić za studia swoich dzieci. Pozostaje im na życie $49,000 rocznie. Nieźle, prawda? Sprawdźmy, czy taka kwota pozwala żyć na poziomie klasy średniej. Całość z ciekawymi i pouczającymi komentarzami pod linkiem, polecam!

  https://marciniwuc.com/koszty-zycia-w-usa/
 • @Janusz Kamiński 19:37:36
  Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej ma być gotowy w 2021 r https://www.zegluga-rzeczna.pl///news.php?readmore=2965
  Czytać między wierszami. Nawet jeśli, to w 21 szym będzie gotowy program. Potem założenia do projektu, później spec ustawa, dalej ogłoszenie o przetargu na dokumentację wykonawczą, minie kilka lat na uzyskiwaniu pozwoleń i opracowanie dokumentacji, i tak zastanie nas 2050 rok. Aha, przeoczyłem ekoterrorystów.. Kolejny poślizg, z 5 lat na kolejna przepławkę, tym razem dla rekinów. Plany, plany, plany i ... bicie piany. Jeszcze jakieś dwa lata temu miałem nadzieję, że coś się wreszcie ruszy. I nie tylko Odry to dotyczy, ale w ogóle żeglugi. Oj, naiwny ja, naiwny. Przykre to ale już straciłem nadzieję, że doczekam jakiś pozytywnych zmian... no może kolejne pokolenia ? Planować trzeba, ale najważniejsze jest użeglowienie Odry od Malczyc do Szczecina E30 . Plany zakładają 29 stopni wodnych a na dzień dzisiejszy został rozstrzygnięty przetarg na projekt Lubiąża i rozstrzyga się przetarg na Ścinawę. Żegluga na Odrze zacznie być traktowana poważnie przez armatorów i przedsiębiorców dopiero gdy E30 będzie żeglowna przez ~ 300 dni w roku kl. min IV. Do tego czasu budowa Kanału Śląskiego i do Dunaju to łabędzi śpiew.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031